Villkor

Bokningsvillkor

När du betalar din anmälningsavgift accepterar du nedanstående villkor.

Som arrangör av event är vi skyldiga att:

– Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning via E-mail.
– Du får handlingar och uppgifter om var nyckel hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– Boendet/eventet överensstämmer med beskrivningen.
– Du informeras om alla väsentliga förändringar som berör din bokning.
– Du får disponera boendet från kl. 15.00 på ankomstdagen.
– Du får disponera boendet fram till kl. 11.00 på avresedagen.

Hur bokar jag en plats på Adventure Days?

För att boka din plats på Adventure Days fyller du i bokningsformuläret på hemsidan. Du kan också boka på telefon eller via E-mail.

Försäkring

Deltagaren är skyldig att ha sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker motorcykelkörning samt minst trafikförsäkringen på fordonet du kör under eventet. Ride Nordic, BMW Motorrad eller Säfsen Resort kan aldrig hållas ansvariga för ev. personskador eller skador på fordon under Adventure Days. Det är deltagarens skyldighet att följa gällande lagar och förordningar.

Anmälningsavgift och slutlikvid

Efter din anmälan får du en bekräftelse med betalningsinformation via E-mail. Anmälningsavgiften är 2 500 kr per person, och ska betalas inom 7 dagar. Slutlikviden ska erläggas senast 60 dagar innan eventet. Vid bokning senare än 60 dagar innan eventet ska hela beloppet erläggas inom 3 dagar. Totalsumman ska alltid vara betald innan eventet startar.

Om du inte betalar anmälningsavgift eller slutlikvid i tid avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning av Adventure Days

Avbokning ska göras omedelbart då hinder för deltagande uppkommer. Avbokning görs skriftligen till oss.

Vad kostar det om jag måste avboka?

Vid avbokning mer än 60 dagar före eventet skall deltagaren/deltagarna erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Avbokning 60-30 dagar före eventet: 50% av eventkostnaden.
Avbokning mindre än 30 dagar före eventet. 100% av eventkostnaden.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd. Det kostar 500 kr/person, och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m dagen innan eventet startar mot en expeditionsavgift på 500 kr samt kostnaden för avbeställningsskyddet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
– Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
– Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Ändring av bokning

Vid ändring av boendeform eller byte av deltagare på en bokning debiteras en ändringsavgift på 500kr

Vad gäller om eventet blir inställt?

Om Ride Nordic väljer att ställa in eventet återbetalas 100% av kostnaden. Detta meddelas vanligtvis minst 60 dagar innan eventet startar, men kan ske så sent som 7 dagar innan. Ride Nordic kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga kostnader, som te.x. biljetter, hotell osv.

Vad har jag för rättigheter?

Om boende/event inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, och vi inte klarar av att erbjuda dig annat boende så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av boendet.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjliga. Fel som uppstår under vistelsen/eventet bör du anmäla omgående så att vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före ankomstdagen/eventets första dag. En ändringsavgift om 300kr tillkommer vid ändring av deltagare.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster på eventet. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för ditt boende.

Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i boendet eller på tomten än vad du uppgav vid bokning.

Du måste lämna igen samtliga nycklar till ditt boende vid avresa. Om du glömmer det måste vi debitera en avgift om 500 kr.

Om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Programändringar

Ride Nordic förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter i broschyren/hemsidan utan vidare tillkännagivande. Ride Nordic förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för eventet utan vidare tillkännagivande.

Hemsidor

Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Ride Nordic egen hemsida. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist

Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Ride Nordic så snart som möjligt och senast två månader efter avslutat event. Ride Nordic reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

Notera att du som bokar och anger andra deltagares uppgifter i samma bokning är skyldig att delge innehållet i detta avtal till samtliga deltagare. Du måste då försäkra dig om att de samtycker till avtalets innehåll innan du accepterar villkoren och genomför bokningen.

VÅR DATASKYDDSPOLICY (GDPR)

Hantering av uppgifter
Personuppgifterna är tillgängliga för de som arbetar med kundrelaterade data och marknadsföring hos Ride Nordic. Vidare kan uppgifter som leveransadress och beställda produktartiklar skickas vidare till våra leverantörer i de fall vi skickar från extern part. Era uppgifter kommer även lämnas ut till Säfsen Resort för att kunna leverera ert övernattningsalternativ samt till BMW Motorrad Nordic i marknadsföring av sina produkter. I övrigt lämnar vi ej ut personliga uppgifter till någon annan än ovan nämnda parter. Du har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av personuppgifter och känsliga personuppgifter. För att ha en giltig bokföring kan vissa uppgifter enligt lag inte alltid raderas.

Notera att du som bokar och anger andra deltagares uppgifter i samma bokning är skyldig att delge innehållet i detta avtal till samtliga deltagare. Du måste då försäkra dig om att de samtycker till avtalets innehåll innan du accepterar villkoren och genomför bokningen.

Ändring eller radering av personuppgifter
Har du tidigare gett oss samtyckte att samla in och lagra dina personuppgifter så har du rätt att kontakta oss för att återkalla detta. Det går utmärkt att kontakta oss via mejl om du har en förfrågan som avser personuppgifter. Kontakta i så fall oss från den e-post du tidigare har använt dig av när du har besökt oss, alternativt vill vi att du på annat sätt kan identifiera dig för att säkerställa din identitet.

Notera att du alltid har rätt att klaga till Datainspektionen om ni anser att vi brister i vår hantering av personuppgifter, men givetvis är vi tacksamma om ni i första hand kan kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss.

Åtgärdsplan
Om vi misstänker att något har inträffat som berör personuppgifter, exempelvis en intrångsattack mot en databas så kommer Datainspektionen att meddelas inom 72 timmar tillsammans med följande information:
Vilka uppgifter som berörts
Antalet det berör
Potentiella konsekvenser
Vidtagna åtgärda och planerade åtgärder
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som exempelvis id-stöld, bedrägerier eller diskriminering så kommer även de drabbade att bli informerade. Om vi ej anser att en sådan risk förekommer görs en bedömning från fall till fall huruvida den drabbade ska bli informerad och i så fall vilken metod som ska användas. Alla incidenter som berör personuppgifter kommer att dokumenteras.

Personuppgiftshantering gällande offert, avtal, kundmöten och beställning
Personuppgifter och relaterad information som kan samlas in vid offert, avtal, kundmöten och beställning:
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer
Personuppgifter och relaterad information om en order eller offert lagras i vårt ekonomisystem med syfte att följa bokföringslagen samt för att upprätthålla en affärsrelation mellan kund och Ride Nordic. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen.

Besökare som registrerat sig för nyhetsbrev på hemsidan och kunder som handlat produkter eller upplevelser av oss registreras i vårt onlinebaserade nyhetsbrevsprogram. Syftet är att kunna skicka nyhetsbrev och riktade erbjudanden. Informationen i detta system lagras av Paloma, Åsgatan 63, 776 31 Hedemora. Detta system innehåller endast email-adress, om du själv inte registrerat även namn vid registrering på våra hemsidor. Vi anser att du so handlar/har handlat av oss har ett grundläggande intresse för våra produkter/tjänster och att vi har en kundrelation. Det finns alltid en länk längst ned i våra nyhetsbrev för de som önskar att avregistrera sig från våra utskick.

Uppgifterna för en order samlas primärt in via det formulär som användaren själv fyller i på kassasidan o webshoppen, men kan även ske via e-post, formulär på hemsidan eller i vissa fall telefon.

Leverantörer
Personuppgifter som är relaterade till leverantörer sparas i vårt ekonomisystem i syfte att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantören och Ride Nordic. Informationen används för att kunna kommunicera med leverantören och berör främst beställningar och priser. Informationen sparas så länge som vi anser oss ha en kundrelation eller till dess ett avtal löpt ut. Personuppgifter och relaterad information som vi lagrar gällande leverantörer:
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Företagsnamn
Företagsadress
E-post
Hemsida
Organisationsnummer
Bankgiro/plusgiro

Cookies
Vi använder oss av Google Analytics. Det är ett statistikverktyg som används för att analysera hur våra besökare använder sidan. Det innebär att information samlas in om vilka sidor du besöker, antalet klick och liknande information. IP-adress och personlig information anonymiseras automatiskt av Google för att inte göra en användare identifierbar. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies så tolkar vi det som att du samtycker till att vi får placera cookies på din dator. Du kan själv ändra detta genom att inte tillåta cookies i webbläsaren.

Ride Nordic reserverar sig för eventuella tryckfel/skrivfel samt pris- och programändringar.